De Waterwet en het baggerproces

Themadag Baggernet op 8 april 2010
In samenwerking met SIKB, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Dosco Baggerwerken

Locatie: LEF Future center RWS, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

Verslag

Donderdag 8 april 2010 vond de Baggernetdag ‘De Waterwet en het baggerproces’, in het LEF future center van Rijkswaterstaat in Utrecht, plaats. Zo’n 200 vertegenwoordigers uit de waterbodemwereld namen deel aan deze bijeenkomst.
Baggernet heeft deze dag georganiseerd in samenwerking met SIKB, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Dosco Baggerwerken.
Aanleiding voor deze bijeenkomst was de invoering van de Waterwet in december 2009 en de veranderingen voor handelingen in of aan de waterbodem.

De regulering van het beheer van de waterbodem is een integraal onderdeel van het watersysteembeheer geworden. Dit betekent dat de handelingen in de waterbodem niet meer op zichzelf staan, maar gekoppeld worden aan de kwantitatieve of kwalitatieve doelstellingen voor het gebied. Het kan daarbij gaan om het voorkomen van overstromingen of het beperken van waterschaarste, maar ook om recreatiedoelen of natuurontwikkeling.

De opgave voor waterbodembeheer verschuift van een sectorale werkwijze naar een stroomgebiedbenadering. Dit houdt ook een verandering in voor de planvorming ten aanzien van de aanpak van verontreinigde waterbodems. Ingrepen vanwege verontreinigingen in waterbodems vinden niet langer plaats om doelstellingen voor de kwaliteit van de waterbodem te bereiken (saneringsdoelstellingen), maar vanwege de chemische en ecologische doelen die vanuit de KRW en de gebruiksfuncties voor het watersysteem gelden. Om de verontreinigde waterbodems te beoordelen is de “Handreiking beoordelen waterbodems” ontwikkeld. Het gaat in de handreiking niet alleen om toxische stoffen. Ook de effecten van nutriënten in de waterbodem kunnen worden beoordeeld.

Een aantal sprekers hebben de veranderingen onder de Waterwet toegelicht.
Eefje Bruinsma (RWS, Corporate Dienst) liet in haar presentatie zien wat er verandert onder de Waterwet. De saneringsparagraaf vervalt, voortaan dient bekeken te worden of de baggerspecie van invloed is op de waterkwaliteit en of er ingrepen in de waterbodem vereist zijn.
Vervolgens lichtte Leonard Osté (Deltares) de ‘Handreiking beoordelen waterbodems’ toe. Deze wordt gebruikt om te toetsen of de waterbodem van invloed kan zijn op de gewenste waterkwaliteit.
Fred de Haan (Waternet) gaf in zijn presentatie aan dat het waterschap in veel gevallen de plaats van de Provincie als bevoegd gezag heeft ingenomen. Hij wees er op dat de waterschappen to 2015 gezamenlijk €44 miljoen subsidie ontvangen om historische waterbodemverontreinigingen te verwijderen, maar dat het nog niet duidelijk is of er na 2015 ook nog subsidies beschikbaar zijn voor de waterschappen.
Na de pauze vertelde Martijn van der Veen (RWS, Waterdienst) wat er onder de Waterwet veranderd is bij de voorbereiding en uitvoering van baggerwerkzaamheden.
Als laatste ging Guido Ritskes namens SIKB in op de veranderingen in het kader van kwaliteitsborging onder de Waterwet.

Na afloop van de presentaties was er een excursie per boot langs baggerwerkzaamheden in het centrum van Utrecht. Dosco Baggerwerken voert het werk uit in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Deze baggerwerkzaamheden zijn uniek in die zin dat er niet alleen rekening gehouden wordt met de Flora en Faunawet, maar ook met het vaarseizoen. Om de doorvaart te garanderen, wordt slechts een deel van de baggerwerkzaamheden met een kraan uitgevoerd. Het overige deel van de baggerspecie wordt verwijderd met een cutterzuiger. De baggerspecie wordt door middel van beunbakken uit het centrum gevaren en overgebracht op een baggerschip.
Ook de schipper van de rondvaartboot van Schuttevaer gaf onderweg informatie over de bijzondere locaties waar langs gevaren werd. De schippers van Schuttevaer erkennen het belang van baggeren, het vergemakkelijkt voor hen de doorvaart.

Slideshow

Impressie excursie baggerwerk grachten Utrecht. Klik hier

Downloaden

Algemeen
  • Het programma als pdf
  • Het verslag als pdf