Grenzeloos baggeren!

Ervaringen met integraal water- en sedimentbeheer in Vlaanderen en Nederland.

Dinsdag 21 juni jl. organiseerde Baggernet in samenwerking met Antea Group, Waterschap Brabantse Delta en SIKB een themadag in Hoeven. Circa 150 waterbodemprofessionals uit Nederland en Vlaanderen deelden hun ervaringen over waterbodembeheer en baggeren. Decor van deze Baggernetdag was Bovendonk in Hoeven. Het gebouw is een priester- en diakenopleiding van de Rooms-katholieke Kerk. Zowel Vlaamse als Nederlandse waterbeheerders staan voor de uitdaging maatregelen in het watersysteem, zoals baggeren, goed en efficiënt uit te voeren. Maar hoe doen beide landen dat? Wat kunnen Vlaamse waterbeheerders van hun Nederlandse collega’s leren en andersom?

  
In het plenaire programma deelden vier Vlaamse en drie Nederlandse sprekers hun kennis met de deelnemers. Na de lunch stonden twee excursies en drie parallelle binnen sessies op het programma. De dag stond ook in het teken van de context van baggeren, met andere woorden: wat is de plaats van baggeren in het gehele beheer van watersystemen? Daarbij is onder meer ingegaan op kosten-baten analyses, het belang van burgerparticipatie bij water(bodem)beheer, zelfsturende watersystemen en baggeren als onderdeel van grote integrale inrichtingsprojecten. Daarnaast gingen enkele sprekers in op de modellering van sedimentaanwas en -verplaatsing in watergangen. Een belangrijke constatering na afloop van de dag was dat de Vlaamse werkwijze en het wettelijk kader veel lijkt op die in Nederland, en dat ondanks of juist dankzij die gelijkenis, op vele onderwerpen binnen het werkveld kennis gedeeld kan worden.

Presentaties

Algemeen