Baggeren in fauna- en florarijk veenweidegebied

Themadag Baggernet op woensdag 10 juni 2009
In samenwerking met Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Verslag

Duurzaam baggeren of kwaliteitsbaggeren
Welke methodes werken het beste om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren en om de veenweidegebieden Wormer- en Jisperveld en het Ilperveld te behouden. Dit was de centrale vraag op de jaarlijkse Baggernetdag. Driehonderd deskundigen op het gebied van baggerspecie, baggeropslag, baggerstort en ecologen kwamen vandaag in hotel Volendam bij elkaar om te praten over de bereikte resultaten van de afgelopen tien jaar en om de aanpak voor de komende jaren door te nemen.

Behoud van veenweidegebieden
Het Wormer- en Jisperveld en het Ilperveld zijn twee unieke natuurgebieden in de wereld. De waterkwaliteit in het Wormer- en Jisperveld holt echter achteruit. Bodem, bagger en water zijn in het Ilperveld door vuilstort tot ver in de jaren tachtig vervuild. Om van beide gebieden weer schone en waardige natuurgebieden te maken hebben diverse partijen de handen ineen geslagen om samen te zorgen voor schoner water en het behoud van deze veenweidegebieden. In het Wormer- en Jisperveld wordt sinds 2005 succesvol duurzaam gebaggerd. In 2012 moet het hoofddoel bereikt zijn: het tegengaan van bodemdaling en het verbeteren van de waterkwaliteit.

De oplossing hiervoor is duurzaam baggeren. Sinds 2005 is er een half miljoen kubieke meter gebaggerd in het Wormer- en Jisperveld. Dat is vergelijkbaar met bijna twee keer een gevulde Amsterdam Arena. Tot 2013 wordt er in dit gebied gebaggerd. De samenwerkende partijen als Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Gemeente Wormerland, LTO-Noord, Natuurvereniging Water, Land & Dijken en de Provincie Noord-Holland zorgen ook voor de aanleg van riolering en het verbeteren van het peilbeheer om inlaat van gebiedsvreemd water te minimaliseren. Ook treffen ze maatregelen voor duurzaam beheer voor zowel water als land.

Spagaat
Ook in het Ilperveld wordt gebaggerd door een integrale aanpak van water, bodem en natuur. Ilperveld Integraal – een samenwerking van de provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Landsmeer – is verantwoordelijk voor deze aanpak.

In het Ilperveld wordt niet duurzaam gebaggerd doordat anders het veenweidegebied wordt aangetast. Op de Baggernetdag concludeerden deskundigen dat ze in een spagaat zitten; moeten we terug naar moerasgebied waardoor de waterkwaliteit beter wordt, maar veenweide verdwijnt? Of keer op keer blijven baggeren, ook wel kwaliteitsbaggeren genoemd? De ‘baggertop’ doet proeven en onderzoekt methodes om zo tot de beste maatregelen te komen om helder, visrijkwater én veenweide te behouden. Want dat is het streven van alle aanwezige bevlogen baggerdeskundigen op de Baggernetdag.

Verslag en foto's door Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Downloaden